معاونت درمان

دانشکده علوم پزشکی بهبهان | برنامه عملیاتی اداره طب سنتی

برنامه ریزی:
1- تهیه برنامه عملیاتی سالانه حوزه طب سنتی و مکمل بر اساس برنامه استراتژیک دانشکده
2- برنامه ریزی برای ترویج سبک زندگی سالم بر مبنای تعالیم اسلامی منطبق بر مبانی و آموزه های طب سنتی در برنامه های آموزش عمومی مردم با استفاده از ظرفیت های رسانه های محلی، مطبوعات، مساجد، اماکن مذهبی، مراکز سلامتی و سایر اماکن عمومی توسط روشهای اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی   
سازماندهی و فرایندها:
3- پیگیری و جاری سازی سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی معاونت طب سنتی وزارت
4- اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی جامعه تحت پوشش دانشکده درباره روشهای سبک زندگی و تغذیه
5- اقدامات لازم جهت ارائه اطلاعات، آئین نامه، قوانین و مقررات مورد نیاز محققین علاقمند به طب سنتی
6- شناسائی و پیگیری امور پیشکسوتان و خبرگان طب سنتی و مکمل
7- شناسائی و حمایت از صاحبان نسخ خطی منابع طب سنتی منطقه جهت حفظ سرمایه علمی مکتوب
نیروی انسانی (آموزش و توانمند سازی):
8- همکاری و مشارکت در آموزش بسته های  خدمتی تهیه شده مبانی و آموزه های طب سنتی در سطح نظام شبکه های بهداشتی و درمانی دانشکده
9- مشارکت در نیاز سنجی، تهیه بسته های آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی طب سنتی و مکمل برای شاغلین حرف پزشکی در منطقه تحت پوشش دانشکده
10- ترویج رعایت اصول شش گانه سلامت مکتب طب سنتی در میان آحاد جامعه با برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها و همایش ها
راهبری و هدایت:
11- راهبری و هدایت برنامه های طب سنتی و مکمل در سطح منطقه با تعامل واحدهای تابعه دانشکده      
پایش و نظارت:
12- نظارت برحسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت طب سنتی- اسلامی وزارت در حوزه های تابعه دانشکده
13- ارزشیابی مستمر و دوره ای برنامه های اجرا شده طب سنتی و مکمل در حوزه دانشکده و ارسال نتایج به مسئولین ذیربط
14- مشارکت در تهیه شاخص ها، استانداردها، چک لیست ها و ابزار پایش و نظارت در حوزه طب سنتی و مکمل با معاونت درمان
15- مشارکت در ارزیابی و رضایت سنجی از مطب ها، سلامتکده های طب سنتی و مکمل و دیگر مراکز ارائه کننده این گونه خدمات   
هماهنگی درون بخشی و برون بخشی:
16- مشارکت در برنامه ریزی نحوه استقرار اجرای مقررات و استانداردها، پاسخگوئی به شکایات واحدها و موسسات ارائه کننده خدمات طب سنتی و مکمل و صدور تائیدیه های مربوطه
17- مشارکت در راه اندازی و پشتیبانی سلامتکده طب سنتی درسطح دانشکده
18- مشارکت در سیاست گذاری و برنامه ریزی مرتبط با نظام مراقبت، عوارض ناخواسته داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی با سازمان غذا و دارو
19- مشارکت در تامین نیازهای تجهیزاتی، آزمایشگاه های غذا و دارو در راستای اهداف و امور طب سنتی و مکمل
20- مشارکت با سازمان ها و ارگانهای خارج از دانشکده در مطالعات و تهیه نقشه های بومی گیاهان داروئی و ارزیابی توانمندی های بومی
21- جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد (NGO)در حوزه تحت پوش تبلیغ و گسترش مصرف غذاهای سالم و عادات درست حفظ تندرستی با استفاده از آموزه های طب  سنتی
22- همکاری با معاونت های دانشکده برای ادغام و استقرار برنامه های طب سنتی در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
23- مشارکت در ترویج و توسعه آموزش خود مراقبتی و تعدیل مزاج بر اساس مبانی و آموزه های طب سنتی در جامعه تحت پوشش دانشکده
24- تعامل با حوزه پژوهشی دانشکده به منظور حمایت از مطالعات حوزه طب سنتی و مکمل و شرکت های دانش بنیان در حوزه طب سنتی و مکمل
25- همکاری و حمایت از برگزاری همایش ها، کارگاههای پژوهشی نشریات علمی، تورهای طبیعت گردی، باغ گیاهان داروئی، درمان های طبیعی متناسب با نیاز منطقه
26- مشارکت و حضور فعال در شوراها و کارگروه های سلامت در منطقه (کارگروه سلامت و امنیت غذائی و...) برای گسترش و ترویج طب سنتی و مکمل
تهیه گزارش و مستند سازی:
27- تهیه عملکرد به صورت دوره ای در حوزه طب سنتی و مکمل دانشکده و ارائه به مسئولین ذی ربط 
 نوآوری و پژوهش:
28- مشارکت در نیاز سنجی و اولویت بندی فالیت های پژوهشی مرتبط  با طب سنتی و مکمل بر اساس نیاز منطقه تحت پوشش دانشکده