معاونت درمان

 

نظارت و بازرسی پرستاری​

  1.     برنامه بازديد سوپر وايزرين آموزشي
  2.     برنامه بازديد کنترل عفونت
  3.     برنامه بازديد تيم نظارت و ارزيابي خدمات پرستاري
  4.     چک ليست ارزيابي مديران دفاتر پرستاري واحدهاي تابع