معاونت درمان

دانشکده علوم پزشکی بهبهان | معرفی کارشناس مسئول پرستاری

 
  •   نام و نام خانوادگی: فاطمه فرزان
  • مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری
  • پست سازمانی:  کارشناس مسئول پرستاری
  • ابلاغ سازمانی: کارشناس مسئول پرستاری معاونت درمان
  • سابقه کار:18 سال
  •   آدرس ایمیل:z.khademzade1397@gmail.com
  •  تلفن: 52839011-061    داخلی:  208