منوی معاونت


شرح وظایف کارشناس سطح بندی

 

1- كسب خط مشي و دستور العمل هاي لازم از حوزه ما فوق؛
2- نيازسنجي، تعيين اولويت هاي نيروي تخصصي مورد نياز در مناطق تحت پوشش دانشگاه براساس ضوابط وزارت متبوع؛
3- برنامه ريزي اجرايي براي فعاليتهاي جذب و توزيع نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي دانشكده؛
4- برگزاري جلسات توزيع نيروهاي تخصصي جذب شده متعهد خدمت بر اساس دستورالعملهاي موجود؛
5- انجام و پيگيري امور اداري مربوط به نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي دانشكده از قبيل شروع به كار، صدور گواهيهاي مورد نياز و ... بر 
اساس تفويض اختيار انجام شده توسط وزارت متبوع؛
6- ابلاغ و نظارت بر حسن اجراي دستورالعملها، بخشنامه ها و آئين نامه هاي ارسالي از سوي مبادي ذيربط در خصوص جذب، توزيع و ماندگاري   
نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي؛
7- بررسي و پيشنهاد راهكارهاي توسعه اي جهت ارتقاي فرآيندها، كاهش زمان انجام فعاليتها و افزايش رضايتمندي نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي؛     
8- انجام امور مربوط به جذب، توزيع و صدور گواهي هاي انجام خدمات دستياران مشمول طرح يكماهه و صدور ابلاغ، اعلام شروع به كار، غيبت و
صدور گواهي پايان تعهدات نيروهاي فارغ التحصيل تخصصي پزشكي براي انجام خدمات در واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق
تخصصي؛
 9- تحويل مدارك، ثبت نام و ورود اطلاعات كليه فارغ التحصيلان رشته هاي تخصصي دانشگاه و انجام مكاتبات مربوط به نيروهاي مشمول   
تعهدات قانوني ( ضريب كا ) اعم از معرفي، صدور گواهي پايان تعهدات و ...؛
10- اخذ آمار و اطلاعات نيروهاي كادر تخصصي از واحدهاي تحت پوشش به منظور تكميل بانك جامع اطلاعاتي معاونت و ورود اطلاعات مذكور
در سايتهاي تنظيمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛
11- انجام بازديدهاي منظم و دوره اي از واحدهاي تابعه دانشگاه به منظور بررسي عملكرد نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي؛ 
12- برگزاري جلسات توزيع نيروهاي تخصصي جذب شده متعهد خدمت بر اساس دستورالعملهاي موجود؛
13- شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي؛ 
14- انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.

دانشکده علوم پزشکی بهبهان | کارشناس سطح بندی خدمات درمانی

شرح وظایف کارشناس سطح بندی

 

1- كسب خط مشي و دستور العمل هاي لازم از حوزه ما فوق؛
2- نيازسنجي، تعيين اولويت هاي نيروي تخصصي مورد نياز در مناطق تحت پوشش دانشگاه براساس ضوابط وزارت متبوع؛
3- برنامه ريزي اجرايي براي فعاليتهاي جذب و توزيع نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي دانشكده؛
4- برگزاري جلسات توزيع نيروهاي تخصصي جذب شده متعهد خدمت بر اساس دستورالعملهاي موجود؛
5- انجام و پيگيري امور اداري مربوط به نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي دانشكده از قبيل شروع به كار، صدور گواهيهاي مورد نياز و ... بر 
اساس تفويض اختيار انجام شده توسط وزارت متبوع؛
6- ابلاغ و نظارت بر حسن اجراي دستورالعملها، بخشنامه ها و آئين نامه هاي ارسالي از سوي مبادي ذيربط در خصوص جذب، توزيع و ماندگاري   
نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي؛
7- بررسي و پيشنهاد راهكارهاي توسعه اي جهت ارتقاي فرآيندها، كاهش زمان انجام فعاليتها و افزايش رضايتمندي نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي؛     
8- انجام امور مربوط به جذب، توزيع و صدور گواهي هاي انجام خدمات دستياران مشمول طرح يكماهه و صدور ابلاغ، اعلام شروع به كار، غيبت و
صدور گواهي پايان تعهدات نيروهاي فارغ التحصيل تخصصي پزشكي براي انجام خدمات در واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق
تخصصي؛
 9- تحويل مدارك، ثبت نام و ورود اطلاعات كليه فارغ التحصيلان رشته هاي تخصصي دانشگاه و انجام مكاتبات مربوط به نيروهاي مشمول   
تعهدات قانوني ( ضريب كا ) اعم از معرفي، صدور گواهي پايان تعهدات و ...؛
10- اخذ آمار و اطلاعات نيروهاي كادر تخصصي از واحدهاي تحت پوشش به منظور تكميل بانك جامع اطلاعاتي معاونت و ورود اطلاعات مذكور
در سايتهاي تنظيمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛
11- انجام بازديدهاي منظم و دوره اي از واحدهاي تابعه دانشگاه به منظور بررسي عملكرد نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي؛ 
12- برگزاري جلسات توزيع نيروهاي تخصصي جذب شده متعهد خدمت بر اساس دستورالعملهاي موجود؛
13- شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي؛ 
14- انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.