منوی معاونت

دانشکده علوم پزشکی بهبهان | شرح وظایف واحد آمار و مدارک پزشکی

شرح وظایف

 

1- جمع آوری آمار فعالیت بیمارستانهای تحت پوشش د انشکده به صورت ماهیانه (آمار اورژانس، زایمان طبیعی، سزارین، تختهای فعال و ...)؛
2- جمع آوری و بروز نمودن آمار و اطلاعات تسهیلات بهداشتی درمانی شامل: بیمارستانها، درمانگاهها، مراکز توانبخشی، آزمایشگاهها، رادیولوژی ها و ...؛ 
3- تصحیح خطاهای آمار موجود در اطلاعات دریافتی؛
4- تهیه آمارهای مقایسه ای سه ماهه، شش ماهه و سالانه از اطلاعات حوزه درمان؛
5- بررسی علل افزایش و کاهش شاخص های بیمارستانی؛
6- تهیه سالنامه اماری معاونت درمان جهت چاپ در سالنامه آماری دانشکده؛
7- تهیه لمینت از آمارهای مقایسه ای شش ماهه و سالانه فعالیت بیمارستانها؛
8- پاسخگویی به آمار واطلاعات درخواستی از سوی وزارت متبوع و مسئولان دانشکده؛
9- تکمیل آمار واطلاعات ومحاسبه شاخص های مورد نیاز هیات امنا و بودجه تفضیلی؛
10- پاسخگویی به امار واطلاعات درخواستی از سوبی مراجع خارج از سازمان مانند: استانداری، فرمانداری، منطقه آزاد اروند و ...؛  
11- نظارت بر ثبت صحیح اطلاعات در سامانه وزارتی آواب؛
12- ساماندهی و تهیه بانکهای اطلاعاتی از د اده های حوزه درمان؛
13- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت کارکنان واحدهای آمار و مدارک پزشکی؛   
14- دریافت بخشنامه ها ودستوالعمل ها از وزارت متبوع و ابلاغ به بیمارستانها؛ 
15- پاسخگویی به استعلام های کتبی و شفاهی در خصوص آمار و مدارک پزشکی؛   
16- بازدید جامع از عملکرد واحدهای مدارک پزشکی واعتبار بخشی آنها؛    
17- طراحی و استاندارد نمودن اوراق مورد نیاز مدارک پزشکی؛
18- تهیه دستورالعمل در خصوص تکمیل و استفاده از اوراق مدارک پزشکی در بخش های پذیرش و مدارک پزشکی؛ 
19- هماهنگی وجمع آوری برنامه های عملیاتی واحدهای ستادی درمان؛ 
20- تهیه نمودار مقایسه ای عملکرد حوزه درمان به صورت شش ماهه و سالانه و ارائه به ریاست دانشکده و معاونت درمان؛
21- پیگیری و جمع آوری شاخص های اورژانس کشوری و ارائه به واحد امور بیمارستانها جهت درج در سامانه وزارتی مربوطه؛
22-ارائه آمارهای مورد نیاز جهت درج در سامانه وزارتی سینا سا.