معاونت درمان

 

ارتقاء کیفیت مراقبت های پرستاری حرفه ایی و تامین امنیت خدمت گیرندگان و خدمت دهندگان در بهبهان : 

  • از طریق اجرای استانداردهای پرستاری ,سیاست گذاری کلی در زمینه پیشگیری از آسیب به بیمار و ارائه خدمات مطلوب پرستاری
  • آماده نمودن موقعیت رضایت بخش کاری برای پرستاران مبتی بر اعتماد و تعهد متقابل