معاونت درمان

رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی:آقای محمدرضا طیبی پور

کارشناس اعتبار بخشی:خانم محبوبه افراش تبار

کارشناس صدور پروانه:خانم فاطمه شکوری

رسیدگی به شکایات: آقای محمدرضا طیبی پور

سو مصرف مواد: خانم اعظم پیرمرادی

کمیسیون پزشکی: خانم فاطمه شکوری

کمیسیون ماده 11:آقای محمدرضا طیبی پور