1. اخذ تعهد نامه کتبی از مسئولین فنی آزمایشگاهها جهت گزارش اطلاعات آزمایشگاهی مورد نیاز معاونت بهداشتی دانشگاه (پیوست1)؛

2. ارائه فیش های واریزی جهت موسس و مسئول فنی (پیوست2)؛

3. پروانه مطب جهت تمدید پروانه مسئول فنی متخصصین آسیب شناسی؛

4. گواهی بازآموزی جهت مسئول فنی آزمایشگاه؛

5. آخرین تغییرات اساسنامه شرکت جهت آزمایشگاههایی که موسس آنها شرکت تعاونی است؛

6. ارائه اصل پروانه مسئول فنی و موسس (حضور موسس یا نماینده قانونی الزامی میباشد)؛

7. گواهی عدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت افراد شاغل در بخش دولتی؛

8. در آزمایشگاههای وابسته به موسسات درمانی پزشکی که دارای پروانه مستقل نیستند، تمدید پروانه منوط به تمدید پروانه موسسه و به لحاظ زمانی یکسان با تاریخ تمدید آن صورت میگیرد.

9. شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت (بطور مستمر و بدون وقفه سه نوبت در سال از سال 1390-1395)؛

10. کسب حداقل 90% امتیاز از چک لیست "ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت" برای تمدید 5 ساله پروانه الزامی میباشد.

11. کپی کارت ملی موسس و مسئول فنی

یک قطعه عکس 4×3 جهت پروانه مسئول فنی

پیوست 1

پیوست 2