نام و نام خانوادگی: سارا ذالکیان

پست سازمانی: کارشناس کیفیت، نظارت و ارزیابی آزمایشگاه مرجع سلامت معاونت درمان

آدرس ایمیل: zalakiansara@yahoo.com

تلفن: 52839011-061    داخلی: 207