اجازه تأسيس آزمايشگاه به اشخاص حقيقي يا حقوقي پس از تصويب كميسيون قانوني و اخذ مجوزهاي قانوني و با شرايط ذيل داده مي شود:

1) تابعيت جمهوري اسلامي ايران

 2) نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر (به استناد رأي محاكم صالحه)

 3) اشخاص حقيقي متقاضي تأسيس آزمايشگاه بايد داراي يكي از مدارك ذيل باشند:

 1) دكتري تخصصي آسيب شناسي باليني يا تشريحي (يا هر دو)

 2) دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي

 3) دكتري تخصصي علوم آزمايشگاهي

4) اشخاص حقوقي صرفاً مي توانند در قالب شركتهاي تعاوني خدمات بهداشتي و درماني متقاضي باشند و بايد حداقل نصف بعلاوه يك نفر از مؤسسين داراي مدارك علوم آزمايشگاهي باشند و به هر حال معرفي مسئول فني واجد شرايط الزامي است.