معاونت درمان

دانشکده علوم پزشکی بهبهان | اسناد بالا دستی طب سنتی

اسناد بالا دستی

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور نسبت به ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی ـ اسلامی

شماره۴۴۳۵۱/ت۴۸۹۲۳ن ۲۸/۲/۱۳۹۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه احیا و توسعه نظام طب سنتی به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:

 

۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ نسبت به ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی ـ اسلامی اقدام نماید. معاون طب سنتی ایرانی ـ اسلامی قائم مقام وزیر در امور طب سنتی ایرانی ـ اسلامی می باشد.

۲ـ کارگروه یاد شده به شورای عالی سیاستگذاری طب سنتی ایرانی ـ اسلامی تغییرنام و دبیرخانه آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت طب سنتی ایرانی ـ اسلامی) می باشد.

۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به ایجاد و راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی طب سنتی ایرانی ـ اسلامی اقدام نماید.

۴ ـ سند توسعه طب سنتی ایرانی ـ اسلامی به شرح متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می گردد. دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به اجرای تصمیمات مربوط مطابق برنامه زمان بندی شده اقدام و نتیجه را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا گزارش نمایند.

 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

سند توسعه طب سنتی ایرانی ـ اسلامی

چشم انداز و مأموریت

چشم انداز:

معاونت طب سنتی ایران برای توسعه فرهنگ، آداب و میراث پزشکی در راستای اسناد چشم انداز، ایران ۱۴۰۴ و براساس نقشه جامع علمی، تحقیقاتی کشور و با تکیه بر آموزه های ارزشمند اسلامی و تاریخ افتخارآمیز ایران زمین بر آن است که از طریق هدایت، رهبری، برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت بر امور مربوط به پژوهش، آموزش و خدمات پزشکی در زمینه طب سنتی ایرانی، بتواند ضمن احیای میراث علمی و تاریخی مکتب پزشکی اسلامی ـ ایرانی در سطح جهانی به ارتقای جایگاه آن به عنوان شیوه ای جامع، جامعه نگر، مستند و کارآمد مبتنی بر ارزش های اخلاقی در نظام سلامت دست یابد.

مأموریت:

دستیابی به چشم انداز معاونت طب سنتی ایران در راستای تعالی جایگاه علمی کشـور و نیل به خـودباوری منطقی و علمی دانشـوران علوم پزشکـی و آحـاد جامعه در بخش های شش گانه پژوهش، آموزش، امور دارویی، خدمات تندرستی و درمانی، فرهنگ عمومی و طب مکمّل مقدور خواهد بود به نحوی که برآیند آن ضمن انگیزش روحیه جستجوگری و تقویت عزّت ملّی در عرصه علوم پزشکی، منجر به ارتقای سطح سلامت در سطوح فردی و اجتماعی و شاخص های ملّی و بین المللی مربوط به آن گردد:

پژوهش: شامل برنامه ریزی، بسترسازی، هدایت، پیشنهاد، تدوین، تصویب و حمایت از پژوهشهای بنیادی و کاربردی در راستای تعمیق دانش موجود است.

آموزش: دربرگیرنده بسترسازی، برنامه ریزی، حمایت، هدایت و ارائه آموزش های مستمر در سطوح مختلف (دانش آموزی، دانشجویی و آحاد و جامعه) است.

امور دارو: برنامه ریزی، هدایت، حمایت و نظارت بر تولید و تجارت داروهای طب سنتی ایران و به ویژه داروهای گیاهی مبتنی بر تضمین کیفی آنها را در بر می گیرد.

خدمات تندرستی و درمانی: بسترسازی، تدوین قوانین و الزامات و استانداردهای مربوط، هماهنگی، حمایت و پشتیبانی، نظارت برای ارائه خدمات تندرستی و درمانی با استفاده از طب سنتی ایران و در تمامی ابعاد آن و با بهترین کیفیت را شامل می شود.

فرهنگ عمومی: بسترسازی، برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر ابعاد مختلف فرهنگ عمومی در زمینه فرهنگ، آداب و میراث پزشکی برای ارتقای جایگاه آن در نگرش و کاربرد مردمی آن را دربرخواهد داشت.

طب مکمل: شامل هدایت، نظارت، ساماندهی و تدوین چارچوب های قانونی امور مربوط به خدمات درمانی براساس شیوه های طب مکمل را شامل می گردد.

ذی نفعان طب سنتی ایران:

الف. حوزه های مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ب.کلیه نهادها ،ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی

ج.عامه مردم

استراتژی طب سنتی ایران

فرصت ها:

۱. باور قوی عامه مردم به فرهنگ، آداب و میراث پزشکی ایرانی

۲. حمایت مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران از گسترش و تعمیق فرهنگ، آداب و میراث پزشکی ایرانی

۳. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران

۴. نقشه جامع علمی سلامت

۵ . وجود اقلیم متنوع سرزمین ایران و رستنی های متنوع آن در مقوله ی گیاهان دارویی

۶ . جایگاه ارزشمند کشور ایران در سطح منطقه ای و بین المللی و نقش مکتب طب سنتی ایران در تقویت آن

۷. رویکرد به اشتغال زایی در سطح ملی

۸ . ارتباط علمی و فرهنگی با سایر مکاتب طب سنتی در جهان مانند طب آیرودا، طب آسیایی و طب چینی در گستره تاریخ

۹ . تأسیس رشته های مصوب دانشگاهها در عرصه طب ایرانی (طب، داروسازی تغذیه، پرستاری، طب عامیانه و تاریخ پزشکی طب سنتی ایران در حیطه های تخصصی

تهدیدها:

۱. مقاومت فرهنگی بخش هایی از جامعه

۲. فقدان قوانین و آیین نامه های مربوط به نحوه حمایت و نظارت در عرصه های شش گانه

۳. فقدان ردیف های سازمانی در نظام آموزش و پژوهش

۴. متولیان مختلف و ناهماهنگی این متولیان در عرصه های مختلف طب سنتی ایران

۵ . تبلیغات کاذب و ادعاهای واهی و سودجویی برخی از مدعیان در عرصه طب سنتی ایران و مکمل

۶ . تغییرات مکرر و سریع در مدیریت ها

۷. فقدان جایگاه مصرح و قانونی در اسناد بالادستی نظام

نقاط قوت:

۱. وجود منابع گران سنگ، مکتوب و مستند در زمینه طب سنتی ایران

۲. حضور پژوهشگران و نخبگان فرهیخته و برجسته در عرصه طب سنتی ایران

۳. علاقه روزافزون دانش پژوهان جوان به طب سنتی ایران

۴. در دسترس بودن دانش فنی و امکانات لازم برای ارائه خدمات درمانی مبتنی بر طب سنتی ایران

۵ . رقابتی ـ اقتصادی بودن خدمات طب سنتی ایرانی و مکمل در عرصه ارائه خدمات سلامت

۶ . کارآیی درمان با طب سنتی ایران

۷. بازنویسی و در دسترس قرار گرفتن بسیاری از متون طب سنتی ایران

۸ . توانایی بالقوه این طب در ارائه راهکارهای درمانی جدید

۹. وجود متخصصین و دانش تخصصی در سطوح بین المللی در زمین