معاونت درمان

نظارت و بازرسی پرستاری​

  •     برنامه بازديد سوپر وايزرين آموزشي
  •     برنامه بازديد کنترل عفونت
  •     برنامه بازديد تيم نظارت و ارزيابي خدمات پرستاري
  •     چک ليست ارزيابي مديران دفاتر پرستاري واحدهاي تابع