معاونت درمان

دانشکده علوم پزشکی بهبهان | معرفی مسئول پرستاری

 
   نام و نام خانوادگی: زهرا خادم زاده بهبهانی
 

کارشناس مسئول پرستاری

پست سازمانی: مسئول امور پرستاری

آدرس ایمیل:z.khademzade1397@gmail.com
 
تلفن: 52839011-061    داخلی:  208