معاونت درمان

دانشکده علوم پزشکی بهبهان | معرفی مسئول پرستاری

 

 
   نام و نام خانوادگی:
 

  ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمان

پست سازمانی: مسئول امور پرستاری

آدرس ایمیل
 
تلفن: 52839011-061    داخلی:  208