معاونت درمان

دانشکده علوم پزشکی بهبهان | شرح وظایف واحد هماهنگی امور بیمه

شرح وظایف

 

۱- تعیین وضعیت اقتصادی بیمارستان ها با بررسی وضعیت هزینه و درآمد؛

 

۲- نرم‌افزاری کردن دریافت اطلاعات از واحدهای تابعه دانشکده؛

 

۳- بررسی و تعیین تعرفه واقعی (قیمت تمام شده) خدمات؛

 

۴- پیگیری، بررسی و عملیاتی نمودن مصوبات مربوطه هیئت امناء؛

 

۵- برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط با واحد؛

 

۶- بررسی پرونده‌های بیمارستانی؛

 

۷- بازدید از مراکز تابعه و مرتبط جهت بررسی پرونده‌ها.

 

 

 

با توجه به اهمیت اصلاح الگوی مصرف و هدفمندشدن یارانه ها:

 

۱- امور هزینه: کاهش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم؛

 

۲- امور درآمد: افزایش درآمد مراکز درمانی با ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات، مدیریت اقتصادی صحیح مراکز درمانی و وصول کلیه درآمدهای ناشی از ارائه خدمات به صورت کامل و جلوگیری ازکسورات خدمت ارائه شده؛

 

۳- امور تعرفه ها: دریافت، ابلاغ و اجرای به موقع تعرفه های جدید و اجرای صحیح آن در مراکز؛

 

۴- امور بیمه ای: اجرای دستورالعمل های بیمه ای در مراکز، تعامل با سازمانهای بیمه گر در زمینه کاهش کسورات، افزایش تعهد آنها، ارسال به موقع اسناد بیمه ای و دریافت به موقع سهم سازمانهای بیمه گر؛

 

۵- امور اعتبارات: دریافت به موقع اسناد حوادث ترافیکی موضوع ماده۹۲، بیماران نیازمند، سوختگی، و ارسال به موقع به وزارت بهداشت و درمان؛

 

۶- امورحوادث ترافیکی:

الف) نظارت برحسن اجرای دستورالعمل درمراکز؛

 

ب) دریافت و رسیدگی به موقع اسناد مربوطه؛

 

ج) ارسال به موقع به وزارت بهداشت و درمان؛

 

د) دریافت وجوه اعتبارات از وزارت بهداشت و درمان.

 

۷- امور نیازمندان و سایر اعتبارات:

 

الف) نظارت برحسن اجرای دستورالعمل درمراکز؛

 

ب) دریافت و رسیدگی به موقع اسناد مربوطه؛

 

ج) ارسال به موقع به وزارت بهداشت و درمان؛

 

د) دریافت وجوه اعتبارات از وزارت بهداشت و درمان؛

 

ه) دریافت توزیع اعتبارات طرح تحول از وزارت و ارسال به معاونت توسعه جهت صدور تخصیص.

 

۸- امور آموزش: آموزش کارکنان و مدیران در زمینه اقتصاد درمان و امورات فوق و ایجاد نگرش اقتصادی در آنان.