معاونت درمان

دانشکده علوم پزشکی بهبهان | شرح وظایف واحد پرستاری:

شرح وظایف:

*نظارت بر تهیه و تنظیم جمع آوری و اطلاعات پرسنل پرستاری مراکز مربوطه و تخت های موجود

*راهنمایی و تعیین خط مشی جهت کارشناسان دفتر مدیران پرستاری

*تهیه و تنطیم استانداری های گردش کار در بخش های بیمارستانی با همکاری کارشناسان مربوطه

*برنامه ریزی به منظور بهینه سازی منابع انسانی بخش های اورژانس و ویژه 

*ثبت و مستندسازی فعالیت ها و به روز نگه داشتن اطلاعات پرسنلی جهت مواجهه با بحران 

*فعال نمودن سیستم تریاژ بیمارستانی در کلیه واحدهای درمانی و طراحی سیستم نظارتی و ارزیابی عملکرد پرستاری

*برنامه ریزی جهت رشد و توسعه ارائه خدمات پرستاری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی با همکاری سوپروایزر  آموزشی و نظام پرستاری شهرستان

*رسیدگی به شکایات و مسائل کادر پرستاری و اجرای مدیریت مشارکتی و تلاش در جهت افزایش انگیزه پرسنل پرستار