معرفی واحد: خانم لاله آقاجری-کارشناس مسئول امور مامایی

شرح وظایف:
* پی گیری مادران باردار پرخطر در مراکز تابعه و انجام مداخلات لازم در ارجاع آنها
* اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ پری ناتال
* پایش ثبت اطلاعات موالید و مرگ و میر پری ناتال در سامانه پورتال وزارت متبوع
* نظارت بر اجرای بسته خدمتی نوزاد سالم، احیاء نوزاد و مراقبت آغوشی
* پی گیری موارد اعزام نوزادان پره ترم و high risk از مراکز درمانی
* ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین
* استخراج و بررسی آمار سزارین مراکز درمانی
*نظارت بر بهینه سازی بلوک زایمان مطابق با استانداردهای بیمارستان های دوستدار مادر
* برگزاری کمیته های ارتقاء سلامت مادر و نوزاد، احیاء نوزاد، مراقبت آغوشی ، مرگ و میر پری ناتال و ترویج تغذیه با شیر مادر

* نظارت و پیگیری بر اجرای اقدامات دهگانه بیمارستانهای دوستدارمادردرمراکزدرمانی آموزشی  و درمانی تابعه

* همکاری با اداره مامایی، اداره سلامت مادران و اداره سلامت نوزادان وزارت متبوع جهت اجرای برنامه های کشوری و منطقه ای مراکز تحت پوشش
* بررسی موارد شکایت های ارجاعی از واحد امور حقوقی
*  ارتقاء سطح آگاهی علمی و عملی پرسنل مامايی (آموزش حين خدمت و آموزش مداوم) از طريق بررسی نياز های آموزشی پرسنل مامايی و برنامه ريزی و ايجاد تسهيلات به منظور برگزاری دوره های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن

*نظارت و پایش کلیه برنامه های مادران و نوزادان در بیمارستان های تابعه
* نظارت و بازدید از بلوک های زایمان، درمانگاه زنان

*کاهش موربيديتی ناشی از بارداری و زايمان

*کنترل و نظارت بر نحوه ارائه خدمات و مراقبت های مامايی

*کنترل ونظارت در ثبت زایمانهای انجام شده در سامانه ایمان

*جمع آوري آمار ماهيانه سزارين و زايمان طبيعي به تفکيک پزشکان از واحدهاي تابعه

* برگزاری کمیته ی دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی

* برنامه عملیاتی