معاون محترم درمان دانشکده علوم پزشکی شهرستان: جناب آقای دکتر محمد صالح زاده

  • مستقیم:061-52839011
  • داخلی: 209

آدرس ایمیل:rabiei.sm@gmail.com