معاون محترم درمان دانشکده علوم پزشکی شهرستان: جناب آقای دکتر محمدرضا  ربیعی

  • مستقیم:061-52839011
  • داخلی: 

آدرس ایمیل: