معاونت درمان

شماره تماس بیمارستان های شهرستان به همراه ضرایب ، امتیازات و k مناطق

ردیف نام شهرستان نام بیمارستان شماره تماس k منطقه ضرایب محرومیت مرکز   شهرستان    امتیاز مرکز

1

بهبهان شهیدزاده   1 4/5   105
2 بهبهان فریده بهبهانی   1 4/5   105
3 آغاجاری اشرفی اصفهانی   1 3.5/5   120