معاونت درمان

مسئول آمار و مدارک پزشکی : اعظم پیرمرادی
شماره تلفن: 52839011-061           داخلی 204