دانشکده علوم پزشکی بهبهان | چک لیستهای آزمایشگاه مرکزی سلامت

چک لیست صورت اسامی و تجهیزات آزمایشگاهها

چک لیست همکاران متقاضی لوح کیفیت

چک لیست ارزیابی سیستم کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی