معاونت درمان

کارشناس توزیع نیروی تخصصی دانشکده :خانم زهرا نژادکرم

شماره تلفن :52839011-061        داخلی :207

آدرس ایمیل:Nezhadkaram@yahoo.com

شرح وظایف :

 • كسب خط مشي و دستور العمل هاي لازم از وزارت متبوع در خصوص طرح تحول سلامت (مقیمی، آنکالی و ماندگاری پزشکان مناطق محروم )و اجرای آن در بیمارستانهای مشمول
 •  نيازسنجي ،تعيين اولويت هاي نيروي تخصصي مورد نياز در مناطق تحت پوشش دانشکده براساس ضوابط وزارت متبوع .
 • برنامه ريزي اجرايي براي فعاليتهاي جذب و توزيع نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي دانشكده .
 • برگزاري جلسات توزيع نيروهاي تخصصي جذب شده متعهد خدمت بر اساس دستورالعملهاي موجود.
 • انجام و پيگيري امور اداري مربوط به نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي دانشكده از قبيل شروع به كار ، صدور گواهيهاي مورد نياز و ... بر اساس تفويض اختيار انجام شده توسط وزارت متبوع .
 • ابلاغ و نظارت بر حسن اجراي دستورالعملها،بخشنامه ها و آئين نامه هاي ارسالي از سوي مبادي ذيربط در خصوص جذب،توزيع و ماندگاري نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي .
 • بررسي و پيشنهاد راهكارهاي توسعه اي جهت ارتقاي فرآيندها ، كاهش زمان انجام فعاليتها و افزايش رضايتمندي نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي .
 • انجام امور مربوط به جذب، توزيع و صدور گواهيهاي انجام خدمات دستياران مشمول طرح يكماهه و صدور ابلاغ ، اعلام شروع به كار ، غيبت و
 •  صدور گواهي پايان تعهدات نيروهاي فارغ التحصيل تخصصي پزشكي براي انجام خدمات در واحدهاي ارائه خدمات باليني تخصصي و فوق تخصصي .
 •  -تحويل مدارك، ثبت نام و ورود اطلاعات كليه فارغ التحصيلان رشته هاي تخصصي دانشگاه و انجام مكاتبات مربوط به نيروهاي مشمول تعهدات قانوني ( ضريب كا ) اعم از معرفي ، صدور گواهي پايان تعهدات و ...
 • اخذ آمار و اطلاعات نيروهاي كادر تخصصي از واحدهاي تحت پوشش به منظور تكميل بانك جامع اطلاعاتي معاونت و ورود اطلاعات مذكور در سايتهاي تنظيمي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .
 • انجام بازديدهاي منظم و دوره اي از واحدهاي تابعه دانشگاه به منظور بررسي عملكرد نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي .
 • برگزاري جلسات توزيع نيروهاي تخصصي جذب شده متعهد خدمت بر اساس دستورالعملهاي موجود .
 • شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي.
 • انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات .
 • ثبت و بازنگری تایییه نهایی پزشکان متخصص مقیم در سامانه hse
 •  انجام بازدیدهای دوره ای از مراکز درمانی
 •  تحقق برنامه تخصصی عملیاتی در سامانه مربوطه
 •  بروز رسانی سامانه کنترل پزشکان در خصوص نیروهای شاغل در مراکز تابعه، و طرح جدیدالورود و یک ماهه
 •  برنامه ریزی درخصوص تامین و اسکان پزشکان و پیگیری مشکلات متخصصین و پیگیری های لازم در زمینه تجهیز و راه اندازی واحدهای اسکان 
 •  انجام پایان کار کلیه متخصصین و ارسال آن و بارگذاری پایان تعهدات کلیه متخصصین تمام وقت