معاونت درمان

شرح وظایف :
1.جمع آوری و بروز نمودن آمار فعالیت بیمارستانهای تحت پوشش د انشکده به صورت ماهیانه 
2 .تصحیح خطاهای آمار موجود در اطلاعات دریافتی 
3.تهیه آمارهای مقایسه ای سه ماهه، شش ماهه و سالانه از اطلاعات حوزه درمان
4.بررسی علل افزایش وکاهش شاخص های بیمارستانی
5. تهیه سالنامه اماری معاونت درمان جهت چاپ در سالنامه آماری دانشکده
6.پاسخگویی به آمار واطلاعات درخواستی از سوی وزارت متبوع و مسئولان دانشکده
7. تکمیل آمارواطلاعات ومحاسبه شاخص های مورد نیاز هیات امنا و بودجه تفضیلی
8.پاسخگویی به امار واطلاعات درخواستی از مراجع خارج از سازمان مانند: استانداری، فرمانداری 
9. دریافت بخشنامه ها ودستوالعمل ها از وزارت متبوع و ابلاغ به بیمارستانها
10. پاسخگویی به استعلام های کتبی و شقاهی در خصوص آمار ومدارک پزشکی
11. بازدید جامع از عملکرد واحدهای مدارک پزشکی واعتبار بخشی آنها
12. طراحی و استاندارد نمودن اوراق مورد نیاز مدارک پزشکی
13. تهیه دستورالعمل در خصوص تکمیل و استفاده از اوراق مدارک پزشکی در بخش های پذیرش و مدارک پزشکی
14. تهیه نمودار مقایسه ای عملکرد حوزه درمان به صورت شش ماهه و سالانه و ارائه به ریاست دانشکده و معاونت درمان
15. نظارت بر ثبت صحیح اطلاعات در سامانه وزارتی آواب